Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht om binnen de veertien dagen zonder opgaaf van reden de produkten
terug te sturen.
De betalingen na ontvangst moeten binnen de veertien dagen gebeuren

Algemeen 
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Avoux.be handelsnaam, betreffende de verkoop, levering en reparatie van kantoormaterialen en daarmee verband houdende producten en of diensten.
Enkel de toepassing van algemene voorwaarden van economaat.be worden mee in rekening genomen, ongeacht de door de klant gestelde voorwaarden.
Aan alle afbeeldingen, plaatjes, foto´s en (technische specificaties) vermeld op de site van AVOUX kunnen geen rechten worden ontleend. Zij gelden slechts als indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koopovereenkomst.
economaat.be is niet aansprakelijk voor het niet kunnen nakomen van haar verbintenissen door overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,welke in redelijkheid niet voor risico van Avoux.be behoort te komen, zoals vertraging of wanprestatie door de toeleveranciers van Avoux.be.

Aanbiedingen/Bestellingen/Leveringen
Avoux.be levert uitsluitend producten van de officiële Benelux importeurs, met Nederlandse handleiding en Benelux garantie tenzij anders vermeld.
Avoux.be gebruikt voor de verkoop van haar producten haar winkel alsmede internetsite's. Klanten kunnen, naast een bezoek aan de winkel, telefonisch of middels elektronische bestelling, opdracht geven tot levering van een of meerdere producten door Avoux.be. Bij elektronische bestelling ontvangt de klant altijd een bestelbevestiging als rechtgeldig bestelbewijs. Bestelbevestigingen die ten onrechte zouden gegeven worden moeten binnen de 24u (1 werkdag) geprotesteerd worden, zoniet geldt de bevestiging als rechtsgeldige bestelling.
Avoux.be heeft het recht om een bestelopdracht/leveropdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen met deze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.
Indien een product niet direct leverbaar is zal economaat.be het product leveren op een nader te bepalen tijdstip afhankelijk van de levering van de toeleverancier.
Opgegeven levertijden zijn bij benadering. Behoudens opzet of grove schuld is avoux.be voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
avoux.be is gerechtigd deelleveringen te doen.

Offertes
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders vermeld.
Mondelinge toezeggingen van offertes verbinden economaat.be uitsluitend als deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.
Bij aanvaarding van een offerte/vrijblijvende aanbieding door koper behoudt economaat.be zich het recht binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding deze te herroepen of daarvan af te wijken.

Bezorging
Ingeval van bezorgen door economaat.be zal het te bezorgen product op een door koper opgegeven adres worden afgeleverd tot op de stoeprand op het gelijkvloers. De kosten om de artikels en/of toestellen binnen te brengen zijn volledig ten laste van de klant. De tarieven worden beschreven in artikel verzend- en transportkosten.
Ingeval van bezorgen onder vooruitbetaling zal het product nadat het totaalbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Avoux.be tegen verzekerde waarde worden bezorgd op een door koper opgegeven adres.
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering van de producten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, per email of schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Avoux.be
De koper dient het geleverde na ontvangst te controleren op deugdelijkheid daar Avoux.be na 8 dagen acht dat de klant de levering akkoord heeft bevonden.
Tijdens bezorging/levering zijn alle risico’s van schade voor rekening van Avoux.be en/of de toeleveranciers. Na acceptatie van de goederen tekent de klant voor een goede ontvangst, waarna de risico’s overgaan op de klant.
Avoux.be maakt zowel gebruik van externe bezorgdiensten als van eigen bezorgdienst. Bovenstaande voorwaarden van bezorging gelden zowel voor externe bezorging als eigen bezorging.

Prijzen /Betaling
Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen incl. btw en excl Wettelijke verwijderingsbijdrage (Recupel - Bebat e.d.).
In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak gemaakt worden.
De prijzen van de producten aangeboden door economaat.be zijn onderhevig aan sterke prijsschommelingen die te maken hebben met de snelle veranderingen op de markt. Avoux.be behoudt zich het recht voor haar prijzen dagelijks aan te passen.
Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij er sprake is van evident onjuiste prijsvermelding of als wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant/toeleverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Avoux.be kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- , druk-, taal en/of invoerfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Betaalkosten en/of verzendkosten zijn niet terug vorderbaar.
Behoudens in het geval van contante betaling of zending onder rembours of zending onder verzekerde waarde na vooruitbetaling, dient de betaling van de geleverde goederen binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden. Na verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de klant, die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Avoux bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke kosten, die van advocaten, deurwaarders, etc. daaronder begrepen. Met betrekking tot de bepaling van de hoogte van voornoemde kosten zal aansluiting worden gezocht bij het tarief van de Orde van Advocaten met een minimum van euro 240,00 per factuur.

Eigendomsrecht
Geleverde goederen blijven eigendom van Avoux.be totdat de gehele koopprijs is betaald en de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Garantie
Avoux.be neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties zullen worden uitgevoerd door erkende servicepunten die hiervoor door de fabrikant of importeur zijn aangewezen.
De garantietermijn van Avoux.be komt overeen met de fabrieks-garantietermijn.
De garantie vervalt indien een gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging of opzettelijk beschadiging of onoplettendheid.
De garantie vervalt als andere dan de door de fabrikant aangewezen
service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
Door reparaties en/of vervanging gaat er geen nieuwe garantietermijn in. Op reparaties wordt door de serviceorganisaties wel garantie gegeven.
Verbruiksprodukten en accessoires zijn uitgesloten van garantie.

Retours:
Er worden geen goederen in retour genomen tenzij specifiek en door beide partijen overeengekomen. Indien overeengekomen wordt goederen retour te nemen dan kan dit tegen max. 75% van de aanschafwaarde.

Privacy Policy
Indien u een bestelling plaatst bij economaat.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van economaat.be.
Avoux.be houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Avoux.be zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor communicatie tussen u als klant en onze onderneming Avoux.be.

Klachtenafhandeling
Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan kunt u een mail sturen met een duidelijke klachtenomschrijving en dit mailen naar info@avoux.be , dan zullen wij hierop reageren en uw klacht naar behoren afhandelen.